Ana Sayfa
 
Web Mail Kullanıcı: Şifre:
Ana Sayfa | Site Ağacı |
TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Sağlıkta Öncü Hastane
Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu (EPK)
 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Yönerge yayımlandı.

13/02/2014 tarih ve 6586 savılı Bakan Onavı ile yürürlüce konulan EĞİTİM PLANLAMA KURULUNUN (EPK) GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim planlama kurulu teşkil edilmesi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini ve eğitim görevlilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 13/01/1983 tarih ve 17927 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim Planlama Kurulu(EPK)

MADDE 4- (1) Eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel eğitim ve araştırma hastanelerinde beş, dal eğitim ve araştırma hastanelerinde ise üç üyeden oluşan EPK teşkil edilir.

(2)Başhekim EPK'nın doğal başkanıdır. Başhekimin gözetiminde eğitim görevlileri tarafından yapılacak gizli oylamayla, genel eğitim ve araştırma hastanelerinde dört eğitim görevlisi; dal eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iki eğitim görevlisi EPK'ya üye olarak seçilir. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de gizli oylamayla seçilir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde yardımcısı ona vekalet eder. Eğitim görevlisi sayısı genel hastanelerde beş, dal hastanelerinde ise üçten az olanlarda tüm öğretim görevlileri EPK üyesi olur.

(3)EPK, başhekim başkanlığında, her ay en az bir defa, üye tam sayısının üçte ikisinin katılımı ile toplanır. EPK toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

(4)EPK sekretarya hizmetlerini başhekimlik yürütür ve hizmetler için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirir.

(5)Üniversitelerle birlikte kullanımda olan hastanelerde, birlikte kullanım süresince EPK teşekkül ettirilmez, birlikte kullanıma geçildiği sırada mevcut olan EPK'nın görevi sona erer.

I) Eğitimle ilgili eğitim ve öğretim elemanı görevlendirme taleplerini değerlendirerek karara bağlamak.

MADDE 6- (1) 31/10/2012 tarihli ve 3131 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan 'Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergemin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

  EPK FORMU-1

 
 
Not : Asistan Doktorların planlanan rotasyon tarihlerinden en az bir ay önce Eğitim Planlama Kuruluna (EPK) başvurmaları gerekmektedir.


Güncel Haberler
 
Hastanemiz İletişim Bilgileri: Kızılay Sk. 06100 Sıhhıye, Ankara • Tel: 306 10 00 • Faks: 312 41 20
Her hakkkı saklıdır. © 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Basın Yayın Enformasyon Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.